Asigurări private de sănătate

Înainte să apelaţi la serviciile medicale private din România, trebuie să analizaţi foarte bine piaţa asigurărilor private de sănătate.
Asigurări private de sănătate

Înainte să apelaţi la serviciile medicale private din România, trebuie să analizaţi foarte bine piaţa asigurărilor private de sănătate. Ce trebuie să urmăriţi, care sunt drepturile şi obligaţiile în calitate de asigurat, ce ar trebui să vă ofere un contract de asigurare, care este legea aplicabilă contractului de asigurare privată aflaţi de la specialiştii APC România după cum urmează.  

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor impune societăţilor de asigurare şi intermediarilor în asigurări să fie transparenţi şi să furnizeze clienţilor persoane fizice o informare scrisă care să conţină: informaţii generale despre asigurator/intermediar, procedurile de soluţionare a eventualelor litigii rezultate din executarea contractului, legea aplicabilă contractului de asigurare şi existenţa Fondului de garantare; informaţii despre contractul de asigurare, cum ar fi: definirea fiecărui eveniment asigurat şi a indemnizaţiei de asigurare în cazul producerii evenimentului asigurat, excluderile din asigurare, modalităţile de executare, suspendare sau încetare a contractului, modalitatea prin care se plătesc primele şi termenele de plată a acestora, modalităţile şi termenele de plată a indemnizaţiilor de asigurare, a sumelor de răscumpărare şi a sumelor asigurate, orice penalităţi impuse de contract în situaţia rezilierii contractului înainte de termen sau unilateral şi altele.

Această informare trebuie făcută clar şi exact, pe hârtie sau pe alt suport durabil, prin intermediul unuia sau mai multor documente, care să fie transmise clienţilor într-o modalitate care să confirme că aceştia au luat cunoştinţă despre conţinutul lor.

În cazul asigurărilor de sănătate, obligaţia de a furniza clienţilor o informare scrisă se aplică şi pe parcursul derulării contractului de asigurare.

 

Asiguratorii vor preciza în contractul de asigurare pachetul suplimentar de servicii (adică pachetele de servicii altele decât cele acoperite prin asigurările sociale de sănătate), serviciile medicale excluse sau cele pentru care se aplică restricţii.
În cadrul asigurărilor voluntare de sănătate, raporturile dintre asigurat şi asigurator, precum şi drepturile şi obligaţiile acestora se stabilesc prin voinţa părţilor, sub forma pachetelor de servicii, şi sunt menţionate în contractul de asigurare voluntară de sănătate.
Informaţiile cuprinse în contractul de asigurare voluntară, precum şi informaţiile privind starea de sănătate a asiguratului au caracter confidenţial şi nu pot fi divulgate unor terţi de către asiguratorii care practică asigurări voluntare de sănătate sau persoanele fizice/juridice care, prin natura relaţiilor de serviciu, cum ar fi controlor, auditor şi alte asemenea funcţii, intră în posesia informaţiilor în cauză, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
Toţi furnizorii care prestează servicii medicale pentru asigurările voluntare de sănătate trebuie să fie autorizaţi de Ministerul Sănătăţii Publice, în baza reglementărilor în vigoare. Pentru prestarea serviciilor care intră sub incidenţa asigurărilor de sănătate de tip complementar, furnizorii de servicii medicale trebuie să fie în relaţie contractuală cu casele de asigurări.
Plângerile privind calitatea serviciilor medicale formulate direct de către asiguraţi sau prin intermediul asiguratorilor autorizaţi să practice asigurări voluntare de sănătate se adresează Ministerului Sănătăţii Publice şi sunt notificate Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.
Cel mai nou articol Video:
Dr. Beatrice Anghel: tratamente moderne în cancerele ginecologice avansate